© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
25.4.2014

European Grid Infrastructure    English version

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu SlovakGrid je vytvorenie slovenskej gridovej infraštruktúry, v rámci ktorej budú vybudované špecializované laboratóriá disponujúce modernou vysokovýkonnou výpočtovou technikou a vysokokapacitnými úložiskami dát vo vybraných pracoviskách z prostredia univerzít a SAV. Tieto budú sprístupnené prostredníctvom gridových technológií a zapojené do európskej gridovej infraštruktúry EGEE. Zapojenie slovenských výskumných skupín do medzinárodných „virtuálnych organizácií“ može prispieť k integrácii slovenského výskumu do európskeho a svetového výskumného priestoru.
 

Štruktúra projektu

Projekt SlovakGrid bude členený do 4 častí:
  • vybudovanie špecializovaných laboratórií s vysokovýkonnými výpočtovými prostriedkami
  • vytvorenie operačného centra pre dohľad nad infraštruktúrou
  • podpora gridových aplikácií a virtuálnych organizácií
  • trénovanie používateľov a zaradenie do výuky

Vybudovanie špecializovaných laboratórií s vysokovýkonnými výpočtovými prostriedkami

Základnými stavebnými prvkami gridovej infraštruktúry sú vysokovýkonné výpočtové systémy na báze PC klastrov. Ich výhodou oproti klasickým superpočítačom je ich výhodný pomer cena/výkon a možnosť ďalšieho využitia komponentov z vyradených uzlov v pracovných staniciach. Univerzity a akademické pracoviská v európskych krajinách bežne disponujú klastrami o kapacite desiatok a stoviek výpočtových uzlov. Na Slovensku univerzity nemajú dostatok financií na vybudovanie laboratórií schopných podobné zariadenia prevádzkovať. V rámci projektu SlovakGrid budú v participujúcich organizáciách vybudované nové laboratóriá s modernými výpočtovými klastrami, prípadne budú modernizované existujúce laboratóriá. Budú pri tom využité skúsenosti získané pri návrhu, konštrukcii a prevádzke klastrov v existujúcich laboratóriách na Slovensku ako aj v partnerských organizáciách z krajín stredo-európskej federácie EGEE. Vysokovýkonné výpočtové prostriedky na univerzitách budú tvoriť jadrá, do ktorých bude podľa potrieb možné pripojiť nevyužité výpočtové prostriedky v učebniach v dobe pracovného voľna (podobne ako bolo prepojených 2000 CPU v maďarských univerzitách).

Vytvorenie operačného centra pre dohľad nad infraštruktúrou

Pre zabezpečenie plynulého behu infraštruktúry a zaistenie včasného riešenia vzniknutých problémov bude vytvorené operačné centrum, ktoré bude monitorovať stav jednotlivých uzlov národnej gridovej infraštruktúry a bude poskytovať podporu pre administrátorov klastrov pri riešení problémov. Toto centrum bude taktiež koordinovať aktivity potrebné pre nepretržitý beh infraštruktúry (inštalácia nových verzií gridového middleware, reakcia na bezpečnostné incidenty, začleňovanie nových výpočtových centier a podobne). Národné operačné centrum bude fungovať v úzkej súčinnosti s Regionálnym operačným centrom EGEE infraštruktúry pre strednú Európu v Krakove.

Podpora gridových aplikácií a virtuálnych organizácií

V rámci tejto aktivity bude potenciálnym používateľom poskytnutá pomoc pri prenose ich aplikácií do prostredia Gridu ako aj pri ich začleňovaní do medzinárodných virtuálnych organizácí. Odborníci na gridové a klastrové aplikácie budú pomáhať pri výkonnostnej analýze a optimalizácii aplikácií pre čo najefektívnejšie využitie výpočtovej kapacity ako aj s implementáciou technológií pre distribuované spracovanie v prostredí gridu (od správy úloh a distribuovaných údajov až po používateľské rozhrania).

Trénovanie používateľov a zaradenie do výuky

Aby bolo možné sprístupniť gridovú infraštruktúru čo najširšiemu okruhu potenciálnych používateľov, budú v rámci tejto aktivity zabezpečené školenia a kurzy zamerané na rôzne skupiny používateľov s ohľadom na ich zameranie a vedomostnú úroveň (od úvodných kurzov pre začiatočníkov cez kurzy pre pokročilých používateľov až po špecializované kurzy pre vývojárov gridových aplikácií). Tieto kurzy budú organizované v spolupráci s tréningovými aktivitami projektu EGEE II s účasťou odborníkov zo zahraničia. V súčasnosti na Slovensku gridové technológie nie sú integrované do vyučovacieho procesu na univerzitách. V rámci tejto aktivity budú vytvorené podmienky pre integráciu do výuky na fakultách zameraných na informačné technológie. Okrem toho bude prostredníctvom rôznych kurzov a seminárov zabezpečený transfer gridových technológií aj do ďalších univerzít, ktoré by potenciálne mohli mať záujem využívať gridovú infraštruktúru.  

Navrhovaná infraštruktúra okrem podpory náročných vedeckých výpočtov môže prispieť aj k zefektívneniu zdieľania znalostí a vytvoriť prostredie pre vytváranie dynamických virtuálnych organizácií, v ktorých budú môcť výskumné skupiny spolupracovať pri riešení spoločných výskumných cieľov. Okrem toho môže uľahčiť zapojenie výskumných skupín zo Slovenska do medzinárodných kolaborácií a tým prispieť k ich integrácii do európskeho výskumného priestoru.

 

Aktivity

SA1
NA3
NA4