© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
25.4.2014

European Grid Infrastructure    English version

Pre používateľov

Informácie pre používateľov Slovenskej gridovej infraštruktúry budú priebežne doplňované.
 
Na informačných portáloch EGEE SK a Informačný portál VVT nájdete rôzne informácie (Superpočítačové centrá v okolitých štátoch, ...), príručky (Ako si vyskúšať grid, ...) a ukážky (Animovaná ukážka vytvorenia a spustenia jednoduchej úlohy, ...) a pod.
Aktuálnu dokumentáciu v anglickom jazyku nájdete na webstránke European Middleware Initiative

 

Úvod do gridového počítania

Pojem Grid sa prvýkrát objavil v septembri roku 1997 kedy ho Ian Foster a Carl Kesselman použili na označenie novej infraštruktúry pre vedu 21. storočia. Hneď v nasledujúcom roku vyšla ich publikácia: The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, často nazývaná aj ako Biblia gridového počítania. Grid je považovaný za ďalšiu evolučnú fázu vo vývoji distribuovaného počítania. Zatiaľ čo Internetové a Webové technológie umožňujú prístup k distribuovaným informáciám, Gridové technológie umožňujú prístup k výpočtovým a pamäťovým prostriedkom priestorovo distribuovaným po celom svete. Na Grid možno pozerať ako na nejakú globálnu sieť počítačov, ktoré reprezentujú jedno obrovské výpočtové prostredie. Tým, že poskytuje bezpečné, vysoko-výkonné metódy na prístup k vzdialeným prostriedkom, umožňuje rôznym skupinám, inštitúciám a jednotlivcom, tzv. Virtuálnym organizáciám, tieto prostriedky spoločne používať. Pritom, pod pojmom prostriedok (resource) sa myslia nielen výpočtové prostriedky, ale všeobecne nejaké entity, (aj napr. znalosti, vedecké expertízy, medzinárodné archívy), ktoré sú potrebné na vykonanie operácie na danom systéme.
... celý dokument    .pdf
 

DEISA Gridová infraštruktúra superpočítačov

DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications) predstavuje konzorcium popredných národných výpočtových centier, ktoré v súčasnosti prevádzkuje distribuované superpočítačové prostredie produkčnej kvality celoeurópskeho rozsahu. Cieľom tohto výskumného projektu, financovaného v rámci FP6, je rozšírenie a posilnenie európskeho vybavenia v oblasti vysoko-výkonného počítania, čo by malo otvoriť cestu k vedeckým objavom v najširšom spektre vied aj technológií. Toto sa môže stať skutočnosťou prostredníctvom širokej integrácie najlepších existujúcich národných superpočítačových (High-Performance Computing - HPC) platforiem – super-klastrov a mnohých iných multi-teraflop-superpočítačov, tesne prepojených vyhradenými sieťovými infraštruktúrami, a podporou najnovším Gridovým softvérom.
... celý dokument
 
DEISA
 

gLite

Úvod do gLite 3.0

Tento dokument predstavuje úvod do služieb, ktoré poskytuje WLCG/EGEE Grid a gLite middleware. Je určený pre užívateľov, ktorí majú malé, resp. nemajú žiadne skúsenosti s používaním gLite. Materiál neslúži ako príručka pre administrátorov, ani pre vývojárov, ale pomáha užívateľom porozumieť jednotlivé komponenty Gridu a dostupné rozhrania gridových služieb, ktoré umožňujú spúšťanie a vykonávanie úloh a manipuláciu s údajmi v gridovom prostredí.
... celý dokument    infosheet

Manažment údajov v gLite 3.0

Tento dokument predstavuje úvod do základných služieb pre manažment údajov, ktoré poskytuje middleware gLite 3.0 v rámci WLCG / EGEE Gridu. Dokument priamo nadväzuje na príručku "Úvod do gLite 3.0", ktorá obsahuje všeobecný popis architektúry gLite a jeho služieb a je venovaná hlavne vykonávaniu úloh v Gride.
... celý dokument
 
Originálnu dokumentáciu je možné nájsť:
gLite, The Lightweight Mitdleware for Grid Computing
gLite 3.1 User Guide
gLite 3.0 User Tutorials
 

Vstup do virtuálnych organizácií GILDA a VOCE

GILDA (Grid Infn Laboratory for Dissemination Activities) je virtuálnym laboratóriom, ktorý bol vytvorený na demonštráciu schopností gridového počítania. Tvorí ju GILDA testbed, gridová sieť nezávislá od produkčnej EGEE infraštruktúry, tvorený z približne 20 gridových uzlov, k tomu prislúchajúca virtuálna organizácia a certifikačná autorita. GILDA prevádzkuje portály Grid Tutor a Grid Demonštrátor, ktoré sú postavené na portálovom systéme GENIUS.
VOCE je oficiálna virtuálna organizácia (VO) projektu EGEE, ktorá bola vytvorená pre podporu výskumníkov zo stredoeurópskeho regiónu (v rámci EGEE sem patria Česko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Chorvátsko). Výskumníci z týchto krajín, ktorí nie sú členmi inej, profesnej virtuálnej organizácie EGEE môžu sa stať členmi VO VOCE a využívať prostriedky a služby produkčnej EGEE infraštruktúry pre svoju výskumnú činnosť.
... celý dokument    infosheet
 
Certifikačná autorita GILDA
GILDA
GENIUS - GILDA: animovaná ukážka importovania certifikátu certifikačnej autority do prehliadača animation
GENIUS - GILDA: animovaná ukážka vyžiadania dočasného osobného certifikátu animation
GILDA: animovaná ukážka požiadania o členstvo animation
GILDA: animovaná ukážka vytvorenia MyProxy certifikátu animation
GILDA VOMS
Registrácia do virtuálnej organizácie GILDA
 
Certifikačná autorita VOCE
VOCE registrácia
VOCE: animovaná ukážka požiadania o členstvo animation
 

Práca s portálom GENIUS

GENIUS je gridový portálový systém. Predstavuje — vedľa štandardných programoch v prostredí príkazového riadku — najjednoduchší a najrozšírenejší spôsob používania služby gridovej infraštruktúry EGEE s gridovým softvérom gLite (v minulosti LCG). Portál je vyvíjaný firmou NICE a talianským Národným inštitútom pre jadrovú fyziku — INFN v rámci projektu INFNGRID. Je založený na frameworku EnginFrame.
... celý dokument    .pdf
 
GENIUS
GENIUS portál: animovaná ukážka práce so súbormi a adresármi animation
GENIUS portál: animovaná ukážka vytvorenia a spustenia jednoduchej úlohy animation
GENIUS portál: animovaná ukážka spustenia aplikácie z TAR-archívu animation
 

Úvod do P-GRADE portálu

P-GRADE portál predstavuje grafické používateľské rozhranie na vytváranie, vykonávanie a monitorovanie workflow systémov v gridovom prostredí. Umožňuje používateľovi komfortný prístup na Gridy bez toho aby musel študovať detaily jeho nízko-úrovňových prístupových metód.
Pojem workflow tu označuje nejakú množinu úloh tvoriacich aplikačný program. Technicky je workflow reprezentovaný ako orientovaný acyklický graf (DAG), v ktorom každý vrchol, nazývaný tiež uzol, zahrňuje jednu úlohu (job) a nejaký výpočtový prostriedok (resource), na ktorom sa má úloha vykonať. Hrany grafu definujú informačné toky spájajúce vstupy a výstupy, nazývané porty, jednotlivých úloh. Úloha je definovaná ako nejaký sekvenčný (C/C++, Fortran) program alebo paralelný (MPI, PVM) program vo vykonateľnom formáte. Vstupné porty, ktoré nie sú spojené so žiadnym výstupným portom žiadneho uzla predstavujú vstupné súbory pre workflow. Výstupné porty uzlov, ktoré neslúžia ako vstupy pre iné uzly, reprezentujú výstupné súbory pre workflow. Cieľ workflow-u spočíva vo vygenerovaní výstupných súborov zo vstupných súborov.
... celý dokument    .pdf
 
P-GRADE
P-GRADE Users Manual
P-GRADE portal Release 2.6
P-GRADE multi-VO (aj VOCE) Portal
P-GRADE - GILDA
 

SEE-GRID: Developer's Guide for Porting to the Grid

The SEE-GRID-2 project has recently produced the deliverable "Developer's Guide for Porting to the Grid", an extensive structured collection of technical information specifically written to help application developers/gridifiers and users: .pdf
 
The latest technical updates of this information:
SG Gridification Guide
 
SEE-GRID Wiki (Site Installation and Configuration, ...)